Over ACC

Het ACC wil niets meer zijn dan een platform en een waakhond.

Een platform waar kennis gedeeld kan worden over de laatste inzichten in het landschap van de hulpverlening; dan moet je denken aan trends in therapieën, de nieuwste methodiekontwikkeling, wetenschappelijke uitkomsten en bijvoorbeeld de meest recente ontwikkelingen in wetgeving.

Een waakhond door christelijke hulpverlening ertoe te bewegen om kwaliteit te waarborgen en te werken volgens een ethische code die betrouwbaar en professioneel maakt. Een ethische code klinkt chique, het is niets meer of minder dan uitgangspunten die gedrag en handelen van de hulpverlener betrouwbaar maken. Hard nodig in de wereld van zorg en hulpverlening!

 

De visie van ACC kan als volgt samengevat worden:

Het voorzien in een vereniging die christelijke hulpverleners kan vertegenwoordigen bij instituten zoals de sociale diensten, de overheden onder wiens bevoegdheid het gezondheidsbeleid valt, kerken en professionele verenigingen.

Het ACC erkent verschillende stromingen binnen het christelijk geloof. Wij maken geen onderscheid tussen de stromingen zolang de betreffende stroming de bijbel als uitgangspunt heeft.

Een hulpverlener kan zich bij het ACC aanmelden wanneer deze een erkende cursus of opleiding heeft gedaan. Het type accreditatie hang af van het niveau van de aantoonbare behaalde certificaten en/of diploma’s.

 

De accreditering heeft de volgende doelstellingen:

Een kanaal bieden waardoor christelijke hulpverleners een kwaliteitskenmerk kunnen ontvangen en aangemoedigd worden hun bekwaamheid te verbeteren volgens de aangegeven wegen om op een hoger bekwaamheidsniveau te kunnen functioneren.

Hulpvragers een betrouwbare inschatting helpen maken van het bekwaamheidsniveau van de hen aangeboden hulp.

Een ethische code voor pastoraal werkers ingang te doen vinden (m.b.t. de aard van de hulp, kwaliteitsverbetering, geheimhouding, enz.).

Het bieden van een platform waarbij hulpverleners regelmatig worden gecontroleerd op kwaliteit en waar hulpvragers hun klachten kunnen indienen over de betreffende hulpverlener.

 

Geloofsverklaring:

De vereniging bevestigt de centrale waarheden van het christelijk geloof zoals uitgedrukt in de Bijbel. God is één, en deze eenheid wordt aan de mens geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. ACC erkent Jezus Christus als Heer, aan wie alle eer toekomt in de hemel en op de aarde. ACC erkent het gezag van de Schrift.

 

De organisatie van het ACC bestaat uit:

De accrediteringscommissie overziet de accrediteringsprocessen van de vereniging.

De onderwijscommissie overziet de erkenning van cursussen.

De ethische commissie overziet de toepassing van de ethische code.